ناپلئون بناپارت
رهبر را كسي ميداند كه فروشنده اميد و آرزو است .
كلارنس رندل اعتقاد دارد :
كه رهبر بايد بداند، و بداندكه ميداند، و همچنين قادر باشد آنچه را كه ميداند به صورت خيلي روشن بيان نمايد.
رونالد ريگان (رئيسجمهور اسبق آمريكا) ميگويد:
رهبر موفق كسي است كه بهترين افراد را گرد خود جمع كند، به آنها تفويق اختيار نمايد و ديگر هيچگاه در كار آنان دخالت ننمايد.

/ 0 نظر / 11 بازدید