از فراز قله تاريخ انسان را مي‌بينيم كه در جستجوي يافتن راهي
به"آن سو" دست بر آسمان برداشته، يا چشم در چشم آفتاب
دوخته و يا در برابر شعله مرموز و بيقرار آتش نشسته و بدان
خيره مانده و آرزوي "نجات" و نشئه "نياز" را، سرشار از اخلاص
و اشتياق، با خود زمزمه مي‌كند زيرا در چهرة اين هر سه،
"از اسرار اشك آلود" آن ديار اشاره‌اي خوانده است و
"روشنائي" را -كه با سرشت كور و كدر اين خانه خاكي
بيگانه ديده- سايه‌اي پنداشته كه از آسمانهاي ديگر بر
اين سراي سرد و تيره افتاده است.

معلم شهيد، دكتر علي شريعتي

/ 0 نظر / 16 بازدید